Dự án thiết kế trụ sở công ty 2 của Xưởng kiến trúc
Dự án thiết kế văn phòng công ty của xưởng kiến trúc
Dự án 6 thiết kế nhà xưởng của Xưởng Kiến Trúc
Dự án 5 thiết kế nhà xưởng của Xưởng Kiến Trúc
Dự án 3 thiết kế nhà xưởng của Xưởng Kiến Trúc
Dự ánthiết kế nhà xưởng 1 của Xưởng Kiến Trúc