Thiết kế cổng chào nhà máy, doanh nghiệp
Dự án 1 Thiết kế toà nhà của xưởng kiến trúc
Dự án 2 thiết kế nhà hàng của xưởng kiến trúc
Dự án 3 thiết kế nội thất của xưởng Kiến trúc
Dự án 2 thiết kế nội thất của xưởng Kiến trúc