Dự án thiết kế trụ sở cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Tháp
Thiết kế nhà đẹp Xưởng kiến trúc
Thiết kế nhà sinh hoạt cộng đồng 1 của Xưởng kiến trúc
Thiết kế nhà phố 3 của xưởng kiến trúc