[ our portfolio ]

Some of Our Works
and Case Studies for Clients

Dự án thiết kế trụ sở cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Tháp
Thiết kế nhà đẹp Xưởng kiến trúc
Thiết kế nhà sinh hoạt cộng đồng 1 của Xưởng kiến trúc
Thiết kế nhà phố 3 của xưởng kiến trúc